Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych

Polityka ochrony prywatności strony www.offtravel.pl.

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.offtravel.pl, zwanej dalej Stroną.
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Stronę jest Offtravel s.c. z siedzibą w Piasecznie, ul. Główna 20, NIP: 834-188-57-88.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 4. Dane osobowe zbierane są przez Administratora i przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Użytkowników.
 5. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach
  – poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce prywatności Strony, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Strony i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Stronę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy że:

 1. Dane osobowe, które podają nam Państwo wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy na Wyprawę lub Wyjazd służą tylko i wyłącznie zawarciu i realizacji Umowy o świadczenie usług turystycznych (dalej Umowa) dotyczącej organizacji imprezy turystycznej (dalej Wyprawa/Wyjazd) na rzecz Uczestnika. Podanie ich jest dobrowolne i niezbędne do realizacji Umowy. Dane nie są i nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją Umowy.
 2. Dane osobowe, które podają nam Państwo wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy i formularz newsletter służą tylko i wyłącznie umożliwieniu kontaktu z Państwem. Podanie ich jest dobrowolne. Dane nie są i nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych, które podają nam Państwo jest Offtravel s.c. Wojciech Marzec, Jakub Czajkowski vel Czajka, z siedzibą w Piasecznie (05-500), przy ul. Głównej 20. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: wyprawy@offtravel.pl.
 4. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:
  a) imię i nazwisko – zawarcia Umowy, kupna biletów lotniczych, zawarcia umowy ubezpieczenia, wystawienia faktur za dokonane wpłaty
  b) dane z przelewu bankowego – identyfikacji wpłat za Wyprawę/Wyjazd, dokonywania ewentualnych zwrotów wpłat
  c) data urodzenia – zawarcia Umowy, kupna biletów lotniczych, zawarcia umowy ubezpieczenia
  d) obywatelstwo, nr paszportu i jego data ważności – ustalenia obowiązku wizowego, złożenia wniosku wizowego lub kupna biletów lotniczych
  e) adres zamieszkania – zawarcia Umowy, wystawienia faktur za dokonane wpłaty
  f) adres korespondencyjny – przesłania Umowy
  g) telefon kontaktowy, adres e-mail – kontaktu lub przesyłania informacji organizacyjnych przed Wyprawą/Wyjazdem
  h) dane osoby kontaktowej w Polsce – informacji z kim z rodziny lub przyjaciół możemy się kontaktować w sytuacjach wyższej konieczności np. w przypadku wypadku podczas Wyprawy/Wyjazdu, zgubienia dokumentów itp. (podanie tych danych jest dobrowolne i dana osoba powinna wyrazić na to zgodę).
 5. Państwa dane osobowe przechowywane są do dnia zakończenia Umowy, z wyjątkiem:
  a) danych zawartych w dokumentach podatkowych (faktury za dokonane wpłaty, faktury za bilety lotnicze, polisy ubezpieczeniowe, faktury za inne usługi turystyczne świadczone na rzecz Uczestnika) – te przechowywane są przez okres wymagany Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  b) danych związanych z rozpatrywaniem ewentualnych sporów, powstałych w wyniku niezgodności, którą Uczestnik stwierdził podczas Wyprawy/Wyjazdu – te przechowywane są przez okres określony w Ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
 6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do swoich danych osobowych
  b) sprostowania danych osobowych
  c) usunięcia danych osobowych
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  f) przenoszenia danych do innego administratora
  g) złożenia skargi do organu nadzorczego
  W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.